موسو عة طبقات الفقهاء
78 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
موسوعه طبقات الفقهاء سید احمد فاضلی بیارجمندی کـتـاب (موسوعه طبقات الفقهإ) اثر جمعى از محققان و نویسندگان حـوزه علمیه قم به نام هاى: سید محمدحسین مدرسى یزدى, سید محمد کـاظم مدرسى یزدى, سید محمد کاظم حکیم زاده, حیدر محمد بغدادى, سـیـد احـمـد فاضلى, ...., از جـدیـدتـریـن کتاب هاى شرح حال نگارى است که بدون در نظر گرفتن مـرزهـاى جـغـرافـیایى و عقیدتى و ملیتى و تنها با مقیاس فقاهت شـخـصـیت هاى ترجمه شده, پس از یک دهه تحقیق و تتبع در سال هاى اخیر منتشر شده است. ایـن مـجموعه که در حال حاضر فقیهان صدر اسلام تا قرن یازدهم را در بـر دارد بـا دو جـلـد مـقـدمـه به قلم استاد ارجمند و محقق انـدیـشـمـنـد آیه الله سبحانى ـ مدظله العالى ـ درباره منابع, تـاریـخ و ادوار فقه به بازار علم و فرهنگ و با زبان عربى عرضه شده است. مـحـتواى جلد اول مقدمه که عموما در منابع و مصادر فقه و در شش فصل تنظیم شده عبارت است از: 1ـ مـنابع و مصادر معتبر فقه اسلامى 2ـ مصادر تشریع نزد اهل سنت 3ـ تاثیر زمان و مکان در اجتهاد 4ـ جوامع حدیثى شیعه و اهل سنت 5ـ جوامع فقهى شیعه و اهل سنت 6ـ تاریخ اصول فقه. مـحـتـواى جلد دوم, مقدمه عموما در بیان تاریخ و ادوار فقه اهل سـنـت و شیعه است. و نویسنده با استفاده از متون و منابع مستند فـقـهى با نگرشى عمیق و قلمى شیوا به انعکاس دوره هاى هفت گانه فـقـه شیعه و نیز دوره هاى پنج گانه فقه اهل سنت همراه با رجال و ویژگى هاى هر دوره پرداخته است.