سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام صادق(ع) 
پژوهشگر 
 
 
علمی .پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلغات واحد تاریخ و سیره 
پژوهشگر 
 
 
علمی .پژوهشی 
همکاری 
موسسه فرهنگی الهیان 
مدیر موسسه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات واحد تاریخ و سیره 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه امام صادق(ع) 
محقق 
 
 
علمى، پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه نيروي انتظامي تهران 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
موسسه فرهنگي الهیان 
مدرس 
 
 
آموزش قرآن و تفسير 
تدریس 
دانشگاه نیروی انتظامی تهران 
مدرس 
 
 
متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پرندک رباط کریم 
مدرس 
 
 
اخلاق، معارف و احکام تخصصی